Tỳ bà đắp nổi nhỏ

900,000 

Bao gồm: 

+ Tỳ bà đắp nổi S1 : 2.200.000 đồng

+ Tỳ bà đắp nổi nhỏ: 900. 000 đồng

Mã: 70112-TBDN Danh mục: