Tranh tứ cảnh Tùng-Cúc-Trúc-Mai đắp nổi

2,900,000