Bộ trà ấm lục giác men hỏa biến

Bao gồm: + 01 chiếc ấm trà

                 + 06 chiếc chén trà